top of page
Huis kopen

Gebruikersvoorwaarden

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Huisabc diensten, waaronder de app, website en social media kanalen (hierna: “de app”). De App worden u aangeboden door Huisabc, gevestigd aan de Sleutelbloem 27 te Breukelen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81654693 (hierna: “Huisabc”).

Artikel 1 - Toepasselijkheid

In deze voorwaarden worden de voorts volgende begrippen gebruikt: Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die van de diensten gebruik maakt. Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden die tevens zijn te raadplegen op www.huisabc.nl.

Door gebruik te maken van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden van de app en de installatie ervan), aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 2 - Gebruik

Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, dient de Gebruiker in te loggen met een bestaand Facebook of Google profiel (via open authenticatie) en wordt er een account aangemaakt. De Gebruiker dient voldoende maatregelen te treffen om misbruik of gebruik door derden van zijn/haar account tegen te gaan en de inloggegevens strikt geheim te houden. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inloggegevens aan derden te verstrekken.

Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, dient hij/zij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn/haar ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) te hebben. Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, garandeert de Gebruiker dat hij/zij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn/haar ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

 

De Gebruiker krijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar, persoonlijk en herroepelijk recht om de App te gebruiken op een smartphone of ander draagbaar apparaat.

 

Artikel 3 - Misbruik

Het gebruik van de App is niet toegestaan voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met wet- en regelgeving, openbare orde en goede zeden. Het is de Gebruiker voorts niet toegestaan de App: te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan ‘reverse engineering’; aan te sluiten op een netwerk waardoor andere apparaten van de App gebruik kunnen maken; op welke wijze dan ook te distribueren en/of aan een derde beschikbaar te stellen;

te gebruiken voor het overmatig verzenden van gegevens of berichten, verspreiden van virussen en andere schadelijke software; te gebruiken voor commerciële doeleinden; te gebruiken op een wijze die nadelig of schadelijk kan zijn voor Huisabc of haar medewerkers.

Artikel 4 - Gegevensverwerking en privacy

Van deze Gebruikersvoorwaarden maakt deel uit de privacyverklaring van Huisabc voor wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is tevens te raadplegen op www.huisabc.nl.

Artikel 5 - Onderhoud/aanpassingen

Huisabc onderhoudt de App en kan updates uitbrengen om aanpassingen aan te brengen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of prestaties te verbeteren. Huisabc heeft voorts het recht om informatie op de App te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 6 - Beëindiging gebruiksrecht

De Gebruiker heeft een gebruiksrecht voor onbepaalde duur en kan het gebruik van de App op ieder moment beëindigen door de App van zijn/haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren. Huisabc kan het gebruiksrecht van de App ten aanzien van één of meer Gebruikers - met onmiddellijke ingang en zonder verplicht te zijn om enige vergoeding te betalen - beëindigen in geval van misbruik van de App, gebruik van de App in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden en/of indien Huisabc hinder of schade ondervindt, zulks uitsluitend naar haar oordeel.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten en disclaimer

Alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) de App, waaronder de onderliggende software, teksten, grafisch materiaal, logo’s, afbeeldingen etc, berusten bij Huisabc of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om de App geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Huisabc over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken, met uitzondering van persoonlijk gebruik door de Gebruiker.

De informatie in de App is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het gebruik van informatie in de App betekent dat de Gebruiker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier en in de Disclaimer op www.huisabc.nl genoemde voorwaarden.

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Huisabc kan echter niet garanderen dat de App altijd virusvrij zal zijn, zonder onderbreking, storing of fouten zal functioneren of beschikbaar zal zijn dan wel dat de informatie op de App altijd foutloos zal zijn. Huisabc biedt geen technische ondersteuning. Huisabc kan de App tijdelijk of permanent staken of buiten gebruik stellen, zonder dat de Gebruiker daar enige rechten aan kan ontlenen.

Huisabc is niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder indirecte schade, gemiste besparingen, etc), verminking of verlies van data als gevolg van gebruik van de App.

 

De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via zijn/haar account. Huisabc is niet aansprakelijke voor de uitingen en/of informatie die door Gebruikers worden verspreid via de App.

Artikel 9 - Wijziging gebruiksvoorwaarden

Huisabc kan deze Gebruiksvoorwaarden aanpassen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt bij het gebruik van de App en op www.huisabc.nl. Bij continuering van het gebruik van de App stemt de Gebruiker in met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Deze treden in werking vanaf het moment van bekendmaking of op een andere datum die wordt genoemd in de bekendmaking.

Artikel 10 - Overig

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de App of daarmee samenhangen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Versie 27 juli 2021

bottom of page